Uwaga! Ta strona może używać plików cookies w celu przechowywania danych. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Biblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka Zduny

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny

ul. Sienkiewicza 9, 63-760 Zduny tel.62 721 51 72 fax.62 722 08 97 biblioteka@zduny.pl

Deklaracja dostępności

Dodano:⌚ 30.11.2020

Deklaracja Dostępności Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny

 

1.Oświadczenie w sprawie dostępności.

 

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.biblioteka.zduny.pl

 

 • Data publikacji strony internetowej: 04.09.2012
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.09.2020

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie; pozostałe są poprawiane w miarę możliwości,
 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • na stronie internetowej nie ma dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Teksty pisane są zrozumiałym językiem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna.

 

2. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności .

 • Oświadczenie sporządzono na dzień: 30.09.2020 r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

3. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 

Każdy ma prawo :

 • do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • zażądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 • składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

®    Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

®    Zrealizowanie żądania powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszącego żądanie zostaje niezwłocznie poinformowany o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

®    Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, wiązałoby się z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji – odmawia się tego zapewnienia o czym niezwłocznie zostaje powiadomiona osoba występująca z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

®    W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

 

4.Skargi i odwołania

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, może być zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy odmówiona zostanie realizacja żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę  w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej  lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

 

5. Dostępność architektoniczna

1. Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny mieści się w następującej lokalizacji:   63-760 Zduny, ul. Sienkiewicza9,

 • budynek trójkondygnacyjny do którego są dwa wejścia; do wejścia głównego  od ulicy Sienkiewicza prowadzą schody  z poręczami, a  na pierwszym i ostatnim stopniu znajdują się oznaczenia poziome dla osób niedowidzących. Tu nie ma podjazdu dla wózków.
 • drugie wejście z poziomu gruntu od strony placu zabaw umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Wchodząc do budynku niepełnosprawny na możliwość skontaktowania się z pracownikiem pełniącym dyżur przy stanowisku głównym do kontaktu z użytkownikami za pomocą dzwonka na poziomie  przy windzie - podnośniku. Pracownik biblioteki udaje się na miejsce wezwania i udzieli niezbędnej pomocy przy obsłudze windy-podnośnika.
 • specjalne oznaczenia poziome znajdujące się na drzwiach windy oraz całej klatce, dobrze widoczne przyciski z podświetleniem oraz pisownią Braille’a.,
 • korytarz   i hol na wszystkich poziomach umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych,
 • na wszystkich kondygnacjach budynku schody (pierwszy i ostatni) posiadają oznaczenia poziome dla osób niewidomych i niedowidzących
 • budynek nie posiada wydzielonego parkingu dla petentów niepełnosprawnych,
 • na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem,
 • jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu się,
 • w budynku znajdują się toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • na klatce schodowej budynku widnieją kontrastowe oznaczenia dla osób słabowidzących,
 • w „Bawialni” dostępne jest stanowisko komputerowe wyposażone  w specjalną klawiaturę dla osób słabowidzących,
 • biblioteka posiada też specjalistyczne lupy do czytania o kształcie ekranu, wielkości kartki papieru ułatwiające czytanie tekstów małą czcionką, gazet, czasopism, książek czy map,
 • biblioteka posiada urządzenia zwane „czytakami”- przenośne odtwarzacze mp3  z głośnikiem, umożliwiające odtwarzanie audiobooków, muzyki, słuchowisk czy podcastów.

 

2. Filia Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny w Baszkowie: Baszków 67.

 • budynek piętrowy, posiadający dwa wejścia; do wejścia głównego – od strony ulicy prowadzą schody z poręczami oraz  podjazd dla wózków. Drugie wejście : z poziomu gruntu - od tyłu budynku,
 • lokal znajduje się na pierwszym piętrze i  posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych w formie krzesełka schodowego,
 • korytarz oraz pomieszczenie biblioteki są dostępne dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem,
 • jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

3. Filia Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny w Konarzewie,  ul. Baszkowska 87.

 

 • budynek piętrowy, a lokal znajduje się na pierwszym piętrze i posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych w formie krzesełek schodowych,
 • korytarz oraz pomieszczenie biblioteki są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.,
 • istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

Podpisał - Mirosława Szymczak

Opublikował - Adriana Ostaszewska

 

 

 

Wczytywanie obrazów...

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00
soboty: 9:00 - 12:00 (w okresie nauki szkolnej)

Dziś jest: 04.0305.03 - Dzień Dentysty
08.03 - Dzień Kobiet
10.03 - Dzień Mężczyzny
11.03 - Międzynarodowy Dzień Chorego

Tu jesteśmy!

Kliknij, aby przejsć do mapy

Mapa